Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
| Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

(Umumy gürrüňdeşlik)Ses berilşik ýok.


Halanan (54)
Jemi 73 sany teswir.
Okalan sany: 9233

Pikirlerde paýlaş

09, Ýanwar-2014ý (01:39)
Jogapla +13

Gözel shagulyyewany itden beter yigrenyan. Garry halyna huday diyip oturmalyda bayrak namange gerek diysene bir ayagy gabyrda welin hemme yerik yetyaray. Okar yaly duzuwli goshgularam yok. Atamyrat shahyra menem gynandym. Adalat yokda gynansagam.

"Gormedik baglaryn,gozel yalydyr! Gozler,mydam gormedigininin zarydyr!"
09, Ýanwar-2014ý (01:40)
Jogapla +6

:-(, :-(,:-(.....

Ребята, давайте жить дружно!
09, Ýanwar-2014ý (01:44)
Jogapla +9

Gowy şahyr.Dil bir öl ýerde biten-dä

...
09, Ýanwar-2014ý (01:58)
Jogapla +20

Ganatlydyr poeziýaň Pеgasy,

Ony ýerdе – idip gеzdirip bolmaz.

Köşgüň "şahyryna" ilhalar goşgy

Awtomat çеnäbеm ýazdyryp bolmaz.
Ş.N.

A lie begets a lie.
09, Ýanwar-2014ý (02:04)
+9

Hakyky. Dogry aýdylan sözler

Adwokat
09, Ýanwar-2014ý (11:06)
+3

agam yurekden ayak yalanac ylgap gecdinay

09, Ýanwar-2014ý (02:00)
Jogapla +6

wah hany Turkmenistanda adalat barmy diysene,hich wagt hem Turkmenistanyn ezenegi galmaz bu edishlerine.Shu gun birinin dilinden eshitdim-"turk biri bilen yazyshyardym welin birden sen "nireden" diydi menem "Turkmenistandan" diydim,ol bolsa gulup "ha sen shol atdan yykylyp aydym aydyp yoren Prezidentin yurdundanmy"diyip yenede guldi"diydi.Muny eshidip derrew yigrench doredi Gurbangula.

Eşek bn agzyny deňan akyldar-da-eşekdir.
09, Ýanwar-2014ý (02:02)
+8

Dil bir öl yerde biten-dä...

...
09, Ýanwar-2014ý (13:31)
+1

Agzyña bekje bolsana!

"Yhlasly öwren,özüñe ynan!Hiçzatdan gorkma,täzeden synan!
09, Ýanwar-2014ý (02:08)
Jogapla +6

Ashyrhan name shol bir yazanyny yazyp otyrsyn

Eşek bn agzyny deňan akyldar-da-eşekdir.
09, Ýanwar-2014ý (02:20)
Jogapla +15

Kemciliksiz yurt bolmaz, uly yurtda birlän-ikilän yazyjy-$ahyryn gownune degleni bilen yurtdan, prezidentden gownüñi sowadybermeli dal.
Atamyrat Atabayewe gynanyan.
$a bilen $irden gaçarak dur diylen söz hak bolupdyrda...

Yer adamyn watanydyr. Ahli adam dogandyr.
10, Ýanwar-2014ý (02:16)
+1

Shu teswirine goshulmanam duramok

...
09, Ýanwar-2014ý (02:34)
Jogapla +5

Şahyr adamda,gaty gahary gelip diýendir bir zadyny onam indiki geljeki "laurýatlaň" biri ustune goşup ýetirendir ýetirmeli ýere.

09, Ýanwar-2014ý (03:01)
Jogapla +10

Gozel Sagulyyewa entak olmedimi ol on serdarym sen olsen yasamak yok mana diyyada ol... hehe
Diymek dirida sagja bol yatdan cykyp baryaday sol...

Hemme zat gowulyk bolar İnsalla. Russiya, Angliya tv kanallarynda hakykatdanam bizin yurdumyzy yere gomya kawagt.

Hemme zat gowy borla yene 10 yyldan. Gaygyrman ...

Mr.Begmyrat
09, Ýanwar-2014ý (11:12)
+4

Gözel şagulıyewa yitenok how ol iki günün birinde tv programalynda otyr haçan görsen mena şol bir gün ekranda jan beraymesin diyip gorkyanam indi

09, Ýanwar-2014ý (05:59)
Jogapla +2

10 yyldan name boljagyny sen nireden bilyan

play
09, Ýanwar-2014ý (08:16)
Jogapla +5

Gozel Sagulyyewan gowy gosgusy bardy bokup gitdi pisijek diyip gowy yazyalay.Kabir gusgulary bar awtoryny gorman okasan gowja.

Ynjytmak islämok hiç bir ynsany
09, Ýanwar-2014ý (09:18)
+9

"Pishikmi ya Arzygul
Haysy etdi gunani?" diyyan goshgymy ol Gozelinki dala Mammet Seyidowynky.

Someone else is happy with less than what you have.
10, Ýanwar-2014ý (02:11)
0

@melody mammet seyidow onyaly oyunjak goshgulary yazmazdy.

Gozelinki shol

...
10, Ýanwar-2014ý (16:29)
+1

@Ashyrhan, Gözeliň şol goşgusy metbugatda haçan çap edilipdir? Ýa siz onuň diňe telewideniýede okanyna salgylanaýýaňyzmy?

09, Ýanwar-2014ý (08:30)
Jogapla +9

Gözel Şagulyyewa halkyñ juda yüregine düşüp başlady,garry garga diyilyäni.70 yaşap utananogam yüzüni kraskadan dolduryp,saçyny gyrkyşdyryp ors stilinde,56 yaşly Gurbanguly Berdimuhammedowa "юноша",yagny yaş yetginjek diyyä,aldygyna öwyä.Dogrymy aytsam yüregim bulanya yatlasam hem,gözöñüme gelse hem.Köp adamlar juda yalaka boldular.Nyyazowdan galan gaçan yalakalar muña ötdüler awtomatiçeski.Hudayym haçan düzelerkä Türkmenistan diyen yurdumyzyñ moral yagdayy?

09, Ýanwar-2014ý (08:43)
Jogapla +5

A.Atabayew men pikirimce hazirki dowrun in gowy sahyry.

@PAYTAGT
09, Ýanwar-2014ý (08:44)
Jogapla +3

su wagta cenli G.Sagulyyewanyn 1 gosgusynam doly okap goremok

@PAYTAGT
09, Ýanwar-2014ý (13:40)
0

Bolman sen gosgy okaýañmy

09, Ýanwar-2014ý (08:51)
Jogapla +3

Beh...

Ýok meniň üýtgeşik terjimehalym, Ölçemedim ýoluň ýakyn-daşlygyn. Ýöne men şu ýolda hoş habar aýdyp, Alan bolsam bir kişiniň buşlugyn, Men saňa minnetdar, gözel ýaşlygym!
09, Ýanwar-2014ý (08:57)
Jogapla +2

Gimni ya kasamy duzen sol A.Atabayew dami? Sol oytyan

Yuregim dal wah gecmisim gara kir,umytly geljegin baryna sukur
09, Ýanwar-2014ý (09:04)
+2

yok ol däl

...çarygyña bakarak
09, Ýanwar-2014ý (13:17)
+2

Yok ony duzen BERDINAZAR HUDAYNAZAROW

Eşek bn agzyny deňan akyldar-da-eşekdir.
09, Ýanwar-2014ý (09:02)
Jogapla +12

Atamyrat agañ goşgularyndan iñ sonky okanym " Milli Häsiýetim "- goşgusydy.geçen ýylyñ ahyrlarynda bir gazetde okapdym.köp goşgularyny halaýan.Zehinli,sowatly adam.

Menä bu çäklendirmäni (metbugatda eserleri çap edilmezlik ) Atamyrat aga ūçin pajyga hasaplamazdym.Metbugata mätäçligem ýokdur (metbugatymyzyñ okyjysam ūýşip ýatanok ).Atamyrat aga käbirleriniñ metbugatdan 100 ýylda toplajak abraýny gazanan adam.

Yöne diñe şol baýrak(pul tapawudy) ūcin gep gūrrūñ edip yörmek gelşiksiz iş.soñam Şa kararyna permany sözūne sylagly bolmaly rayat hökmūnde.

...çarygyña bakarak
09, Ýanwar-2014ý (12:03)
+3

Dogry aydyan belki bizin gormeyan zadymyz hem kopdir. Das toweregi gorman biz asakda gepleyaris birem yokary gelip seretsek belki isler basgacadyr.

Mr.Begmyrat
09, Ýanwar-2014ý (09:04)
Jogapla +16

Atamyrat aga bilen bir ýerde, bir komnatda oturyp i$leýäris. Ol beýik adam

Ýeke el çapak çalmaz
09, Ýanwar-2014ý (09:39)
+6

sohbetdeshlik hakynda gyzyklanyp gorsene agam, belki razylashar yashuly...

Garaňkylykdan soň Ýagtylyk.
09, Ýanwar-2014ý (10:08)
+4

Näme hakynda gûrrüñ edip bolar?

Ýeke el çapak çalmaz
09, Ýanwar-2014ý (12:54)
+4

Ýazyjylaryň 20-nji, ýagny iň soňky gurultaýy hakda. (1991-nji ýylyň 27-28-nji fewralynda geçirilipdi)

09, Ýanwar-2014ý (13:25)
+4

@@Ýartygulak Atamyrat aga bilen bile işleşýän bolsaň, şu temany hem okatsana. Näme pikiri bar, şony aýtsyn. Özüniň muşdaklarynyň pikirini okasyn. Özüne halkyň näme diýýänini okasyn. Pikir etmesin, agzyna gelen gowşak eser ýazsa-da, tm metbugatynda jogap bolmaýşy ýaly däldigini. Edilýän hereketler, goýberilýän säwlikler elmydama göz astyndan sypýan däldigini bilsin-dä garaz.

Adwokat
11, Ýanwar-2014ý (02:30)
0

Beyik adam? Hmmm. Beyikler onda gaty pese dusupdirow....

1+1+1+1+1+1+1=7
09, Ýanwar-2014ý (09:14)
Jogapla +3

su yazan zatlarymyzy okaysadylar adalat yogai tmda. 2 adamy atardym eger kanun yok bolsa 1nji Gozel Sagulyewa. 2nji Dj Begga ikisem hazir goteriji kranlar. Gozel olse goni dowzaha dusaymeli eger musulmancylyk yagdayda seretsek. Sebabi Prezidenti Hudaydan yokary tutup gosgy yazya. Arkadag meselede Alladan geljek betbagtcylygy hic kimem gorap bilmez mun Arkadag bolsanam. Arkadag diymek arkanda dag yaly adam bar diymek. Shahyrlar bir birine gorup bolya diyleni cyn eken.

shahrukh khan
09, Ýanwar-2014ý (09:20)
Jogapla +2

Sony okayadymy bir yede gordum.

Ynjytmak islämok hiç bir ynsany
09, Ýanwar-2014ý (09:20)
Jogapla +3

@turkmentug agam bagyshlarsynyz... atanlykda minusa basaydym... gunakar..

"А тот, кто далёк, почему-то так дорог"...
09, Ýanwar-2014ý (09:22)
Jogapla +2

ay buya bolmandyrow... gozel shagulyyewanyn arkadag goshgusyny kop aytyardy...

"А тот, кто далёк, почему-то так дорог"...
09, Ýanwar-2014ý (09:22)
Jogapla +4

Arasa tv da birinji gezek G. Shagulyyewanyñ gepleshigini synladym uns bilen. Sizede maslahat gurleyshine unsli synlap gorseñiz hem sheyle gülkünch, podhalim we yasama hereketler gorunya. Shol shahyry halayan diyen adama dushup goremizok entak. Bagyshlañ weli Shagulyyewa.

...
09, Ýanwar-2014ý (09:23)
Jogapla +2

atamyrat atabayewi gowy goryadim... arman beyden bolsalara ol adamy ezdikleri bolyarda...

"А тот, кто далёк, почему-то так дорог"...
09, Ýanwar-2014ý (09:28)
Jogapla +6

Hazirki wagtda goşaowujyn içine yumşajyk pagta yazyp, ynjytmanjyk göteren yol alyar.

Pan-Turkic Movement
09, Ýanwar-2014ý (09:40)
Jogapla +6

Gozel $agulyyewa yaman sujuk geple. Bizinkiler hic halame. Kicirak wagtlam yadyma du$e, bir peredacada Nyyazow Turkmenba$ymyz olse mana birgunem ya$ayy$ yok diyip geplapdi. $u aydany hemmanem yadyna du$e, prezidentin yadyna du$memika.

zurnalistler gornenakdey
10, Ýanwar-2014ý (02:13)
+1

Menem yadymda shola

...
09, Ýanwar-2014ý (09:57)
Jogapla +2

Birinin ustunden dusdik indi ony gomeylin dogurdanam asyl garranoklay Gozel Sagylyyewa suwjyk ayal yone dowrumizi wasp etya.

Ynjytmak islämok hiç bir ynsany
09, Ýanwar-2014ý (09:58)
Jogapla +5

Gozel Sagulyyewa bu yazgylary okaysa, nahili bolarka? Arada shahyrlaryn arasynda aydypmysh "Magtymguly bayragyny aldym, bu meninem Magtymguly yaly boldugymy anladyar dalmi?" diyip sorapmys. Ustune gosup aydyan bolsalaram bilemok, yone oz esidisim seyle.

‎ ‎اللهم ارزقهم ضعف ما يتمنون لي Allahym, maňa nämäni arzuw edýän bolsalar, olara şonuň iki essesini ber!
09, Ýanwar-2014ý (10:24)
+6

Magtumgulyn sycyp giden bokucyda yok sho garry kempir. Magtumguly Allany yatlap yazya Gozel Allany unudyp Prezdenti owya. Prezdenti Alladan yokarda goyya

shahrukh khan
09, Ýanwar-2014ý (12:45)
+3

Samsygow. Gozelin butun omur yazan goshgysyny jemlandede, Magtymgulynyn bir guplet goshgysyndaky manyny berip bilmez

09, Ýanwar-2014ý (20:08)
+1

he he he Fernando Sucre cozdinow guldirdin !)

-Bu dünýä mülkünde soltandyr, şadyr, Kysmatyna kaýyl bolsa adamzat ! Magtymguly Pyragy
09, Ýanwar-2014ý (11:20)
Jogapla +3

menem gynandymay bolmandyr

09, Ýanwar-2014ý (13:35)
Jogapla +2

kim bu atamyrat atabayew? Goshgy okap baramok. Nahili goshgylary bardy?

09, Ýanwar-2014ý (13:49)
+7

@böje-böje, Atamyrat Atabaýew ynha, şu goşgyň awtory:

Hemmeler ýazýan mahaly,
Okaýan adam bolmaýar.
Hemmäň aýdym aýdýan wagty,
Diňleýn adam bolmaýar.
Hemmeleň tans edýän çagy,
Işleýän adam bolmaýar.
Köplük bilen ýagşy-ýaman
Her hili iş edilse-de,
Geňleýän adam bolmaýar.

Kab
09, Ýanwar-2014ý (14:08)
+1

Şu goşgysa gowy eken

09, Ýanwar-2014ý (14:09)
+5

kerim agañ 4 sany zehinli ýaş şahyr diýip belläp geçen şahyrlarynyñ içinde 3 bolup durýady.
kerim aganyñ gözine giren şahyr.
Gurbannazar Eziz,
Italmaz Nury
Atamyrat Atabaý

taryh= ýazylan ýalñyş

Teswir ýazmak üçin içeri giriň