Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
MANYLY SÖZLER ( taze ) | Gyzykly maglumatlar | Teswirler

MANYLY SÖZLER ( taze ) (Gyzykly maglumatlar)

Adam bir Derýadyr, joşsa saklap bolmaz

******

Merde bir söz düşniklidir - Namarda müñ söz

******

Adam bar ýerinde problema bardyr - problema bar ýerinde çözgüt bardyr

******

Gaharymyz zerarly bizden Şeýtan üstin çykýa we bizi erk edýä... Biz bolsa gaharymyza «Saklan!» diymegi başarmaly.

*****

Jogap bermeziñden ozal – diñle
Hat Ýazmazyñdan ozal – pikirlen
Pul Sowmazyñdan ozal – gazan
Biriniñ göwnüne degmeziñden ozal – onuñ ornuna öziñi goýup gör

*******

kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde
..
******

Egerde sizi adamlar halasa, onda siz gowy. Egerde olar sizi ýigrenseler , onda Siz — has Gowy.

ŽOSE MAURİNÝO....


Ses berilşik ýok.


Halanan (29)
Jemi 56 sany teswir.
Okalan sany: 3361

Pikirlerde paýlaş

19, Sentýabr-2013ý (09:05)
Jogapla +8

Meşhur adam, diñlemäni başarýan adamdyr.

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:05)
Jogapla +3

Sen bagtyñ gülerine garaşma, belkide bagt seniñ ýekeje ýylgyrşyña garaşýandyr!!!

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:06)
Jogapla +4

bagt garaşmayar, ony diñe özüñ kowalap tutmaly...

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:06)
Jogapla +4

1nji menden

19, Sentýabr-2013ý (09:07)
Jogapla +5

Bolanzaty uytgedip bilmerzin emma boljak zadlar oz elinde

19, Sentýabr-2013ý (09:09)
+3

Geçmi$i üýtgedip bilmersiñ ýöne geljegiñ öz eliñde

Shul ikisiniñ manysy meñseshirak

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:09)
+2

Geçmi$i üýtgedip bilmersiñ ýöne geljegiñ öz eliñde

Shul ikisiniñ manysy meñzesh yaly

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (10:06)
+1

Ylalaşýan ikiňiz bilenem

BU GÜN SENIŇ GÜNÜŇDIR. Sen her gün hakda şeýle pikir et!
19, Sentýabr-2013ý (09:07)
Jogapla +5

Kä wagt saña dü$ünýän zat aýdymdyr

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:10)
+5

A sana dushunmeyan zat gahardyr

19, Sentýabr-2013ý (10:06)
+2

Hakyky şula :)

BU GÜN SENIŇ GÜNÜŇDIR. Sen her gün hakda şeýle pikir et!
19, Sentýabr-2013ý (12:45)
+1

gaty dogry :)

19, Sentýabr-2013ý (09:12)
Jogapla +4

Manyly sozler...malades awtor

Hem akyl ber,hem ilinden akyl al, kitapdan dal gara yerden nakyl al. Alan zadyn demin bilen yakyp al, Son yene-de yerin suydun emip git....
19, Sentýabr-2013ý (09:16)
+5

Aha minnetdar

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:15)
Jogapla +4

Heart

19, Sentýabr-2013ý (09:15)
Jogapla +5

eger hemme zat erbet bolsa, diymek bu ahyr daldir.

Hich wagt hosh gal diyme!
19, Sentýabr-2013ý (09:59)
+3

Dogryyu

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:24)
Jogapla +4

Köp diňlemek we az gürlemek üçin adama iki gulak we bir dil berlipdir!

One day You will be just a memory for some people. So, do Your best to be a good one!
19, Sentýabr-2013ý (10:00)
+2

Bah manyly

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:24)
Jogapla +3 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

One day You will be just a memory for some people. So, do Your best to be a good one!
19, Sentýabr-2013ý (10:00)
+3

Iñ gowy teswir :-):-)

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (10:00)
Jogapla +4

Egerde sizi adamlar halasa, onda siz gowy. Egerde olar sizi ýigrenseler , onda Siz — has Gowy.   bilaýmeli maglumat  :)

19, Sentýabr-2013ý (10:02)
+4

Menem hayran galdym shuna ŽOSE MAURİNÝOda kop bilyan eken:-)

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (10:03)
+3

:D :)

19, Sentýabr-2013ý (12:46)
0

sözler gaty dogry

19, Sentýabr-2013ý (12:46)
0

*şol ýazylan sözler gaty dogry

19, Sentýabr-2013ý (13:16)
0

Ay ony halap baryan yok bolansan diyen bolaymasynhow

Oval adam bu dunyage gelmese, gelenden son omur surse olmese
19, Sentýabr-2013ý (13:16)
0

Ay ony halap baryan yok bolansan diyen bolaymasynhow

Oval adam bu dunyage gelmese, gelenden son omur surse olmese
19, Sentýabr-2013ý (10:01)
Jogapla +3

19, Sentýabr-2013ý (10:03)
+3

ŸYlgyrmagam peydalydyr :-)

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (10:07)
Jogapla +3

kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde
                                                         hakyky şula ylalaşýan şuň bilen

BU GÜN SENIŇ GÜNÜŇDIR. Sen her gün hakda şeýle pikir et!
19, Sentýabr-2013ý (10:18)
+3

Kerim Gurbannepesowyn sozleri bolmaly shul

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (10:24)
+3

Howa özä :)

BU GÜN SENIŇ GÜNÜŇDIR. Sen her gün hakda şeýle pikir et!
22, Sentýabr-2013ý (13:07)
0

G. Ezizowynky bula aldaman

19, Sentýabr-2013ý (10:30)
Jogapla +2

Ýüregiň gynançly zatlara ýakynam bolsa şotarapa ýylykmajak bol diňe gowlyga diňe şatlyga bagta ymtyl umytda bol smile geşmişiň däl şugüniňi geljegiňi göz öňüne getirip bagtly ýaşa

BU GÜN SENIŇ GÜNÜŇDIR. Sen her gün hakda şeýle pikir et!
19, Sentýabr-2013ý (12:47)
+2

mmmmmbaaaaah:)

19, Sentýabr-2013ý (10:36)
Jogapla +4

in sonkysyna dushunmedim

19, Sentýabr-2013ý (10:39)
Jogapla +3

Malades

19, Sentýabr-2013ý (10:57)
Jogapla +3

Akylly adam öz ýalňyşyndan netije çykarýa,menä iliň ýalňyşyndan netije çykarýan

Iki manat oklaýyň :D
19, Sentýabr-2013ý (11:17)
+3

Mmmmm

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (11:12)
Jogapla +3

sagbol dost gaty gowy sularyaly zatlary nadip sahranit edip alyp bolyaka

19, Sentýabr-2013ý (11:25)
+2

Halanlaryma gosh diyen bassan sen hasbynda duryan bolmaly

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (11:13)
Jogapla +2

ay boljak erbet dal

19, Sentýabr-2013ý (11:21)
Jogapla +2

Işlemedik dişlemez.

Yatan okuze iym yok.

Çeksen zahmet yagar rahmet.

El bilen ekerler dil bilen orarlar.

19, Sentýabr-2013ý (12:10)
Jogapla +2

mourinyony menem yigrenyanda))

Iki güni bir bolan zyýandadyr - Hz.Muhammet (s.a.w)
19, Sentýabr-2013ý (12:17)
Jogapla +2

cyotka napisyno awtor sps

19, Sentýabr-2013ý (12:40)
Jogapla +2

Dowamly bolsun dowamyna garasyas
Peydaly tema

Halamaýan kişimiziň goýberen ujypsyzja ýalňyşyny-da özümüziň eden çökder jenaýatymyzdan uly hasap edýäris.
19, Sentýabr-2013ý (12:47)
Jogapla +3

maladis awtor

19, Sentýabr-2013ý (13:02)
Jogapla +2

Gowy setirler

Kişini kemsiden
Ýitirer adyn.
Ejize zat diýme,
Gider şöhratyň.

19, Sentýabr-2013ý (13:05)
Jogapla +1

Hakyky manyly sozler

AC.Milanyň Line akkaunty id @OWQ8485Q
19, Sentýabr-2013ý (13:07)
+1

Hee ozina halamadym basyan teswirde manyly eken diyyanmi?

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (13:07)
Jogapla +2

molodec awtor gowu zatlar yenede garasyan

19, Sentýabr-2013ý (13:09)
Jogapla +2

"Duşmandan syryňy gizle, eý ogul,
Syryňy dostyňdanam şonça aýagyl,
Köne dost bolsa-da, bir gün oňuşman,
Seni ozi üçin saýar ol duşman."
------------------------------
"Diňe zerur bolan ylyma ymtyl,
Zerur bolmadykdan ara aç, gutul.
Ýagşy iş et, ýagşy işde-bereket,
Güýjüňe güýç goşar ýagşy hereket!"

19, Sentýabr-2013ý (13:23)
Jogapla +2

Sizem sag boluñ

Garashyñ!!!!!

Teswir ýazmak üçin içeri giriň