Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
MANYLY SÖZLER ( taze ) | Gyzykly maglumatlar | Teswirler

MANYLY SÖZLER ( taze ) (Gyzykly maglumatlar)

Adam bir Derýadyr, joşsa saklap bolmaz

******

Merde bir söz düşniklidir - Namarda müñ söz

******

Adam bar ýerinde problema bardyr - problema bar ýerinde çözgüt bardyr

******

Gaharymyz zerarly bizden Şeýtan üstin çykýa we bizi erk edýä... Biz bolsa gaharymyza «Saklan!» diymegi başarmaly.

*****

Jogap bermeziñden ozal – diñle
Hat Ýazmazyñdan ozal – pikirlen
Pul Sowmazyñdan ozal – gazan
Biriniñ göwnüne degmeziñden ozal – onuñ ornuna öziñi goýup gör

*******

kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde
..
******

Egerde sizi adamlar halasa, onda siz gowy. Egerde olar sizi ýigrenseler , onda Siz — has Gowy.

ŽOSE MAURİNÝO....


Ses berilşik ýok.


Halanan (29)
Jemi 56 sany teswir.
Okalan sany: 5156

Pikirlerde paýlaş

19, Sentýabr-2013ý (09:05)
Jogapla +8

Meşhur adam, diñlemäni başarýan adamdyr.

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:05)
Jogapla +3

Sen bagtyñ gülerine garaşma, belkide bagt seniñ ýekeje ýylgyrşyña garaşýandyr!!!

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:06)
Jogapla +4

bagt garaşmayar, ony diñe özüñ kowalap tutmaly...

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:06)
Jogapla +4

1nji menden

19, Sentýabr-2013ý (09:07)
Jogapla +5

Bolanzaty uytgedip bilmerzin emma boljak zadlar oz elinde

19, Sentýabr-2013ý (09:09)
+3

Geçmi$i üýtgedip bilmersiñ ýöne geljegiñ öz eliñde

Shul ikisiniñ manysy meñseshirak

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:09)
+2

Geçmi$i üýtgedip bilmersiñ ýöne geljegiñ öz eliñde

Shul ikisiniñ manysy meñzesh yaly

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (10:06)
+1

Ylalaşýan ikiňiz bilenem

Bar gitsenaý....
19, Sentýabr-2013ý (09:07)
Jogapla +5

Kä wagt saña dü$ünýän zat aýdymdyr

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:10)
+5

A sana dushunmeyan zat gahardyr

19, Sentýabr-2013ý (10:06)
+2

Hakyky şula :)

Bar gitsenaý....
19, Sentýabr-2013ý (12:45)
+1

gaty dogry :)

19, Sentýabr-2013ý (09:12)
Jogapla +4

Manyly sozler...malades awtor

Hem akyl ber,hem ilinden akyl al, kitapdan dal gara yerden nakyl al. Alan zadyn demin bilen yakyp al, Son yene-de yerin suydun emip git....
19, Sentýabr-2013ý (09:16)
+5

Aha minnetdar

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:15)
Jogapla +4

Heart

19, Sentýabr-2013ý (09:15)
Jogapla +5

eger hemme zat erbet bolsa, diymek bu ahyr daldir.

Hich wagt hosh gal diyme!
19, Sentýabr-2013ý (09:59)
+3

Dogryyu

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:24)
Jogapla +4

Köp diňlemek we az gürlemek üçin adama iki gulak we bir dil berlipdir!

Täze 2017-nji ýyl - Takyk ýyly düşümli, rysgal-bereketli, döwletli ýyllaryň biri bolsun!
19, Sentýabr-2013ý (10:00)
+2

Bah manyly

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (09:24)
Jogapla +3 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

Täze 2017-nji ýyl - Takyk ýyly düşümli, rysgal-bereketli, döwletli ýyllaryň biri bolsun!
19, Sentýabr-2013ý (10:00)
+3

Iñ gowy teswir :-):-)

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (10:00)
Jogapla +4

Egerde sizi adamlar halasa, onda siz gowy. Egerde olar sizi ýigrenseler , onda Siz — has Gowy.   bilaýmeli maglumat  :)

19, Sentýabr-2013ý (10:02)
+4

Menem hayran galdym shuna ŽOSE MAURİNÝOda kop bilyan eken:-)

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (10:03)
+3

:D :)

19, Sentýabr-2013ý (12:46)
0

sözler gaty dogry

19, Sentýabr-2013ý (12:46)
0

*şol ýazylan sözler gaty dogry

19, Sentýabr-2013ý (13:16)
0

Ay ony halap baryan yok bolansan diyen bolaymasynhow

Oval adam bu dunyage gelmese, gelenden son omur surse olmese
19, Sentýabr-2013ý (13:16)
0

Ay ony halap baryan yok bolansan diyen bolaymasynhow

Oval adam bu dunyage gelmese, gelenden son omur surse olmese
19, Sentýabr-2013ý (10:01)
Jogapla +3

19, Sentýabr-2013ý (10:03)
+3

ŸYlgyrmagam peydalydyr :-)

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (10:07)
Jogapla +3

kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde
                                                         hakyky şula ylalaşýan şuň bilen

Bar gitsenaý....
19, Sentýabr-2013ý (10:18)
+3

Kerim Gurbannepesowyn sozleri bolmaly shul

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (10:24)
+3

Howa özä :)

Bar gitsenaý....
22, Sentýabr-2013ý (13:07)
0

G. Ezizowynky bula aldaman

19, Sentýabr-2013ý (10:30)
Jogapla +2

Ýüregiň gynançly zatlara ýakynam bolsa şotarapa ýylykmajak bol diňe gowlyga diňe şatlyga bagta ymtyl umytda bol smile geşmişiň däl şugüniňi geljegiňi göz öňüne getirip bagtly ýaşa

Bar gitsenaý....
19, Sentýabr-2013ý (12:47)
+2

mmmmmbaaaaah:)

19, Sentýabr-2013ý (10:36)
Jogapla +4

in sonkysyna dushunmedim

19, Sentýabr-2013ý (10:39)
Jogapla +3

Malades

19, Sentýabr-2013ý (10:57)
Jogapla +3

Akylly adam öz ýalňyşyndan netije çykarýa,menä iliň ýalňyşyndan netije çykarýan

Iki manat oklaýyň :D
19, Sentýabr-2013ý (11:17)
+3

Mmmmm

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (11:12)
Jogapla +3

sagbol dost gaty gowy sularyaly zatlary nadip sahranit edip alyp bolyaka

19, Sentýabr-2013ý (11:25)
+2

Halanlaryma gosh diyen bassan sen hasbynda duryan bolmaly

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (11:13)
Jogapla +2

ay boljak erbet dal

19, Sentýabr-2013ý (11:21)
Jogapla +2

Işlemedik dişlemez.

Yatan okuze iym yok.

Çeksen zahmet yagar rahmet.

El bilen ekerler dil bilen orarlar.

19, Sentýabr-2013ý (12:10)
Jogapla +2

mourinyony menem yigrenyanda))

Nothing is true; everything is permitted
19, Sentýabr-2013ý (12:17)
Jogapla +2

cyotka napisyno awtor sps

19, Sentýabr-2013ý (12:40)
Jogapla +2

Dowamly bolsun dowamyna garasyas
Peydaly tema

Halamaýan kişimiziň goýberen ujypsyzja ýalňyşyny-da özümüziň eden çökder jenaýatymyzdan uly hasap edýäris.
19, Sentýabr-2013ý (12:47)
Jogapla +3

maladis awtor

19, Sentýabr-2013ý (13:02)
Jogapla +2

Gowy setirler

Kişini kemsiden
Ýitirer adyn.
Ejize zat diýme,
Gider şöhratyň.

19, Sentýabr-2013ý (13:05)
Jogapla +1

Hakyky manyly sozler

Forza Milan!
19, Sentýabr-2013ý (13:07)
+1

Hee ozina halamadym basyan teswirde manyly eken diyyanmi?

Garashyñ!!!!!
19, Sentýabr-2013ý (13:07)
Jogapla +2

molodec awtor gowu zatlar yenede garasyan

19, Sentýabr-2013ý (13:09)
Jogapla +2

"Duşmandan syryňy gizle, eý ogul,
Syryňy dostyňdanam şonça aýagyl,
Köne dost bolsa-da, bir gün oňuşman,
Seni ozi üçin saýar ol duşman."
------------------------------
"Diňe zerur bolan ylyma ymtyl,
Zerur bolmadykdan ara aç, gutul.
Ýagşy iş et, ýagşy işde-bereket,
Güýjüňe güýç goşar ýagşy hereket!"

19, Sentýabr-2013ý (13:23)
Jogapla +2

Sizem sag boluñ

Garashyñ!!!!!

Teswir ýazmak üçin içeri giriň