Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Türkmen kinolary nämüçin surata düshürilenok??? | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

Türkmen kinolary nämüçin surata düshürilenok??? (Umumy gürrüňdeşlik)

Soñky 7-8 ýyldan bäri asla täze düshürilýän türkmen kinolaryna gabat gelemogaý, mümkin 10 ýylam boldumyka diýän ýekeje kinofilm surata düshürmeýänine?... Men asla göremok soñky döwür, ony diýseñ öñki döwrüñ kinolaram ýat boldy bize. Shu wagtam aýatda diri ahyryn köp rejissorlarymyz. Goñshy döwletlere garanyñda kino sungaty boýunça biz gaty yza galýas. Goñshy Eýran, Türk, Azerbaýjan, Özbek ýaly döwletleriñ kinolary Oskara dalash etse, biziñkiler ýekeje kino çykaranoklara. Iñ bolmanda goñshy Özbegistanyñ telewideniýesini görüñ, men käte olañ kinolaryny gyzyklanyp görýän (EKSPESS 53 gradus) her gün öz kinolaryndan azyndan 2-3 sanysyny goýberýär. Goñshy Owgan kanallaryny görüñ, öz döreden manyly, gyzykly kinolaryny günde berip dur. Nämüçin bizde kino döretmegä beýlede dursun, öñki kinolaram goýberenoklara...
Ýagshy aýdaly "Aýgytly ädim" "Ykbal" ýaly kinolar bu wagtky döwre gabat gelenok diýeli, onda nämüçin "Jadyly hünji" "Küshtçi" "Ýeñiýoluk" "Kakam gaýdyp gelmedi" aý garaz sanasañ sogaby bar diýleni, shol kinolar TV ýaýlymlarda görkeziberilenok. Täze kinolarymyz haçan surata alnyp bashlanarka, giden taryhy medeniýetimizden söz açýan kinolar, shu wagtky döwrüñ durmushyndan alnan kinolar haçan çykarka. Ölmäkäm birje kinonyñ surata alnyp telewideniýe goýberilenini görsem armansyz ölerin. Kino sungaty dälmi ilki bilen, dünýägaraýshyñy, gözýetimiñi giñeldýän. Taryhymyz hakda söz açýan kinolar asla ýok. Bize hindileñ söýýän-köýýän kinolary nämä derkar, gerek bolsa magazin doly. Iñ bolmanda görkezýän kinolyrynam oñly terjime etselerda, diñe bir adam terjime edip hezil edýär. Aslynda kinostudiýa barmaý ýurdumyzda, ýa olam ýapyldymyka. Heý kino çykarmanam bir oñup bolarmy, geljekki ýashlarmyz özge halklañ kinosyny görsün, medeniýetini öwrensin, soñ näme bolup ýetisher. Pikir edenoklarmyka, aý borda...


Ses berilşik ýok.


Halanan (24)
Jemi 45 sany teswir.
Okalan sany: 8251

Pikirlerde paýlaş

28, Fewral-2012ý (08:09)
Jogapla +8

Máhrem chynar diyip bir filma bardy

Garry kempir näçe owadan geýinsede ýenede garrydyr. Şoñ üçinem gelşiksiz gyzlar! Siz näçe kraska çalynsañyzam siz ýenede UROD :-)
28, Fewral-2012ý (08:12)
Jogapla +7

Kino döretsen biderek yere chykdayjy diyyan bolamasa

Garry kempir näçe owadan geýinsede ýenede garrydyr. Şoñ üçinem gelşiksiz gyzlar! Siz näçe kraska çalynsañyzam siz ýenede UROD :-)
28, Fewral-2012ý (08:13)
Jogapla +5

Bashga döwletleriñ kinolaryny tv ýaýlymlarda görkezmek bolýarda, nämüçin öz halkymyzyñ kinolaryny görmek bolanokmysh. Men haýran galýan, kinoda durmush mekdebini öwredýän sungat ahyryn. Köpler öz kinolarymyzy görüp taryhymyzdan sapak alýar.

28, Fewral-2012ý (08:17)
Jogapla +5

Yigdekce aydyanyn tutushlygyna dogry, pikirin bn ylalashyan

BaramBaramBurumBurumBu
28, Fewral-2012ý (08:49)
Jogapla +6

hindi aktyorlaryny cagryp almaly kino col hakda

Holk-Hulk::zenitde-HAlk
28, Fewral-2012ý (08:58)
Jogapla +7

Ine, gül ýaly kino çykda Täze ýylda. Täze gurulan Bagt ýoly nikalar öýüne bagyşlanyp çykarylan Bagt ýoly kinosy. Bolmazmy şol?

pişikmi ýa Arzygül haýsy etdi günäni?
28, Fewral-2012ý (09:36)
Jogapla +5


Taze kinolardaky so byr akterlar bar

Men hic kimi halamok, hic kim meni halanok.
28, Fewral-2012ý (09:45)
Jogapla +6


eyranin -nadir we syminin ayrılşe-adle bır kıno 2 gon mından ozal oskar sawğatıne alde,10yyl mından ozal tm televısıonesene eyranda ğorıb bolorde emma ınde ğorıb bolonok şu gonler hındı kınolarıne bererdy olam bır adam hem ayal hemem erkekın sesıne geplarde bay golerdık
eyranda bır naçe tm kınolare bazarda bar-ak ğoş-dormoş dorly-yuwaş gelın-
men oz halan şhorta kıno-dıkğe-dıkğeeeeeeeeee

eyran turkmenlerden öllakan salam
28, Fewral-2012ý (09:56)
Jogapla +8

Hemme Telekanallaryñ, Gazetlaryñ, Kinostudialaryñ howandary Türkmenistanyñ prezidentika hiç haçan normalny kinoda, makalada, gepleshigem görmersiñ dostym! Türkmen polittehnoloklary janyny gaýgyrman öz boss\'yna hyzmat edýäler!

28, Fewral-2012ý (10:09)
Jogapla +5

Bizde hususy kinokompaniýa açyp bolmaz, sebäbi oña çykarylan pullary ödemek üçinem kinoteatrlar gerek. Olar bolsa ýurtda gaty az, dünýä prokatyna aýlamak üçinem azyndan 300mln dollar harçlap kino çykarmaly, olam showly çyksa. Shonuñ üçinem döwletiñ öz ýardam edýän kinostudiýalary bolmaly.
Ýene bir zady etsede bolar, Golliwudyñ kinokompaniýalary bilen gepleship taryhy kinolarymyzy döredibem bolar.

28, Fewral-2012ý (10:24)
Jogapla +7

oglan howlugar tudana wagtynda bisher. yene 51 yyldan chykmagy mumkin. yone turkmenler dashary yurtda galyp dushurse bilmedim. toy kamera bilen kino dushurship yorlerlay

yashasyn tupizm
28, Fewral-2012ý (10:36)
Jogapla +5
gurbik:
oglan howlugar tudana wagtynda bisher. yene 51 yyldan chykmagy mumkin. yone turkmenler dashary yurtda galyp dushurse bilmedim. toy kamera bilen kino dushurship yorlerlayNätsinlerow bolmanda, TV-de türkmen kinolary görkezilmese! Oglanlañ özleri montaj edip birzat bilen halky güýmemelä

28, Fewral-2012ý (11:21)
Jogapla +4

Döwlet kino çykaraymaysa çasny çykarjak bolsan kinodan girdeyiji yok. Sena is edip çykarasyn welin basga biri 2-manada diskyny satatyp yorse girdeyji bolmaz

28, Fewral-2012ý (13:27)
Jogapla +5

Turkmen tv-den kino berse Tm-a degişli ýa Hoja, Aşyr daýyň ýa-da gurban bardyr. \"\"

Поживем - увидим, доживем - узнаем.... выживу - учту.
28, Fewral-2012ý (13:46)
Jogapla +3

Haçan dù$ùriljegini meñem bilesim gelýä :(

Hiç zada ýeti$emok, wagt az
28, Fewral-2012ý (13:53)
Jogapla +4

Zol bir zady gaýtalap görüberseñ olam doýurýar. Halkyñ içinde talantly adamlar gaty kän ahyryn. Ýada shu wagtky telewideniýede çykysh edýän artistleri ýygnap isle komediýa, isle durmushy, taryhy kinolary almak üçin jemleseñ hemmesem ikelläp goldajak. Gowudan gowy rejissorlaram dörejek.
Onsoñam shu terjime edilýän kinolary gowja terjime edilsedä, erkek adama erkek adam ses berse, aýal ýada çagañ sesiniñem hersi aýratyn bolsa örän ýerine düsherdi. Ýurtda näme kän, bagshy-sazanda kän, her kinoñ sazynam ýerlikli berilse, adam ýörände aýak sesine çenli özleri montajlap ses berseler onda haýsy kino bolsada ýerine düsher. Bir kinony diñe bir adam terjime edýär, gürleýän aýal haýsy, erkek haýsy seljerer ýaly däl. Kasha edip tashlaýar kinony.

28, Fewral-2012ý (14:33)
Jogapla +3

barde name diyemizde edemizde de uytgejek zat yok.barden hichkimem okap zat uytgetjek bolmaz.dine yokardakylar etmese bolmaz o zatlar.wi onsangam avtor name u,n aygytly adim bu wagtky durmusha gabat gelenak?

3 kurushluk adama 5 kurush deger verirsen,geri kalan 2 kurushuna seni satar...!
28, Fewral-2012ý (14:48)
Jogapla +3

bizde normalno aktyoram yoga, shol bagshylary kino dushurdip yorler. Kino-dan hich hili pribyl gazanyp bolmayar bizde

Hala Madrid
28, Fewral-2012ý (14:55)
Jogapla +3
cardin:
barde name diyemizde edemizde de uytgejek zat yok.barden hichkimem okap zat uytgetjek bolmaz.dine yokardakylar etmese bolmaz o zatlar.wi onsangam avtor name u,n aygytly adim bu wagtky durmusha gabat gelenak?

YOKARY CYKMALY JIGITY, BOSS OZUMIZDEN BOLMALY \"ertircilerden\" BIRI

pribil nama gerek? (Bir gowja kinojyk goyup gitsen yzyndan) name shu wagt aydimcilarimiz klip alyp pribil goryarmi? toydan pribil gorya...
Yone aslynda medeniyet ishgarlerimiz bar weli olaram uytgeshik zat alsa ishinden dynaymasa ...
Hoja Hojayewin degishmeleri bashdakylary yaman gowydy a son weli hilini bozdy...
AY sabyr ertirciler bu da gecer ine gorersiniz

28, Fewral-2012ý (15:35)
Jogapla +3

dogry aytyan buda gecher.sheyle bir zaman geler bizem hezil edip yasharys.(düyshumizde:D)

3 kurushluk adama 5 kurush deger verirsen,geri kalan 2 kurushuna seni satar...!
28, Fewral-2012ý (16:11)
Jogapla +3

kino cyksada dine döwri wasp eder :D
Turkmenfilm birleshignin Alty Garly adyny aýyryp Oguz han goydular, Oguz hanyn kino name dahyly bar :D masgaralay

Dartar
28, Fewral-2012ý (16:34)
Jogapla +2
yomot:

eyranin -nadir we syminin ayrılşe-adle bır kıno 2 gon mından ozal oskar sawğatıne alde,10yyl mından ozal tm televısıonesene eyranda ğorıb bolorde emma ınde ğorıb bolonok şu gonler hındı kınolarıne bererdy olam bır adam hem ayal hemem erkekın sesıne geplarde bay golerdık
eyranda bır naçe tm kınolare bazarda bar-ak ğoş-dormoş dorly-yuwaş gelın-
men oz halan şhorta kıno-dıkğe-dıkğeeeeeeeeeebiri shu yazgynyn terjimesini edip bilermikanay?:)

I think, I will never have enough watches..
28, Fewral-2012ý (16:42)
Jogapla +3

tm.da yylda yekeji film zordan dushurilyar her yyl taze yylda o da manysyz

Magtymguly şer hem bolsa şanymda, Haýra dönder arman goýma janymda!
28, Fewral-2012ý (16:46)
Jogapla +3

\'\'Eyranyn nadir-samynyn ayrylyshy adly bir kino iki gun 

on oskar bayragyna layyk boldy. 10 yyl mundan on tm 

kanallaryy eyranda gorip bolyady emma indi bolanok

sho gunler hindi kinolary ondada bir adam hem oglan

hem gyza derek ses bererdi, pay gulerdik bizem

eyranda birnache tm kino bazarda bar  yuwash gelin

we sh.m.

Menin in halan kinom dikge-dikge\'\' ynha sekas shu 

yomundyn terjimesi. Dikge dikge diyeni anyk bilmedim

yone...

ALL I WANNA SAY IS THAT THEY DONT REALLY CARE ABOUT US
28, Fewral-2012ý (16:52)
Jogapla +1
Garrincha:
\'\'Eyranyn nadir-samynyn ayrylyshy adly bir kino iki gun 

on oskar bayragyna layyk boldy. 10 yyl mundan on tm 

kanallaryy eyranda gorip bolyady emma indi bolanok

sho gunler hindi kinolary ondada bir adam hem oglan

hem gyza derek ses bererdi, pay gulerdik bizem

eyranda birnache tm kino bazarda bar  yuwash gelin

we sh.m.

Menin in halan kinom dikge-dikge\'\' ynha sekas shu 

yomundyn terjimesi. Dikge dikge diyeni anyk bilmedim

yone...

28, Fewral-2012ý (17:01)
Jogapla +1

Eyranyng kinolary name ucin oskar alya ? Eyranyng yslamy , musulmanlary we katede eyranyng hokumetini garalap dusuryan kinolaryna elbetde begene begene bererler oskary amerikanlar ! \"Stoning soraya\" diyyan kinoda alan bolmaly bir suri bayrak sebabi musulmanlary gunasiz ayallary daslap oldurip yoren adamlar hokmunde gorkezipdirler ..

alanda O berende nedir senden gidejek,.. gaygyngy gorenler jan seninkidir oytjek !
28, Fewral-2012ý (17:07)
Jogapla +1

Gowy tema menem Turkmenlering esasanam taryhy barada kino dusurmeklerini arzuw edip goyyan ! Gerek bolsa goliwuddan komek alyp yone dunyaning unsini cekjek bir film ! Troya tipda ... Gazaklar bu ishi etdiler Kocevnik kinoda markdakaskas ve basgada akterlar oynaatdylar ...

alanda O berende nedir senden gidejek,.. gaygyngy gorenler jan seninkidir oytjek !
28, Fewral-2012ý (17:07)
excellento:
Eyranyng kinolary name ucin oskar alya ? Eyranyng yslamy , musulmanlary we katede eyranyng hokumetini garalap dusuryan kinolaryna elbetde begene begene bererler oskary amerikanlar ! \"Stoning soraya\" diyyan kinoda alan bolmaly bir suri bayrak sebabi musulmanlary gunasiz ayallary daslap oldurip yoren adamlar hokmunde gorkezipdirler ..

iýme, dost!

pişikmi ýa Arzygül haýsy etdi günäni?
28, Fewral-2012ý (17:23)
Jogapla +1

Soňky 10 ýyl däl, 2 ýyl öň Mährem Çynar diýp kino çykdy. Başlan wagty, W.Hramow diýp ýazýandyr ))

28, Fewral-2012ý (20:06)
sekas:
yomot:

eyranin -nadir we syminin ayrılşe-adle bır kıno 2 gon mından ozal oskar sawğatıne alde,10yyl mından ozal tm televısıonesene eyranda ğorıb bolorde emma ınde ğorıb bolonok şu gonler hındı kınolarıne bererdy olam bır adam hem ayal hemem erkekın sesıne geplarde bay golerdık
eyranda bır naçe tm kınolare bazarda bar-ak ğoş-dormoş dorly-yuwaş gelın-
men oz halan şhorta kıno-dıkğe-dıkğeeeeeeeeee
biri shu yazgynyn terjimesini edip bilermikanay?\"smile\"

terjime diymeli dal ekenin gownune degip bilersin, olam turkmenche yazypdyr, biraz uns bersen dushnuksiz zat yok

yashasyn tupizm

Teswir ýazmak üçin içeri giriň