Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Soygi setirleri | Söýgi | Teswirler

Soygi setirleri (Söýgi)

Çyn ýürekden aşyk bolsaň birineGörüp didaryndan doýup bolmaýarNäçe ýalbarsaňda çökseň-de dyzaOl seni söýmese söýüp bolmaýar!Bir biderek söýgi bilenÝakdyň ýalan duýgy bilenBu gün galdym gaýgy bilenNädip unydaýyn seniMaňa birje gezek “Seni söýýän ” diýip,ýalandanam bolsa , aýtsadyň .Men bu ýalan dünýäniňbütin hakykatyna çalyşmazdym.Men seni söýýän!Derweze uzyndyr boýuň ýetmesinMenden özge oglana göwnüň ýetmesinMenden özge oglan  göwnüň ýetäýsesOn ol oglan saňa nesip etmesin!Ses berilşik ýok.


Halanan (14)
Jemi 14 sany teswir.
Okalan sany: 9018

Pikirlerde paýlaş

20, Iýul-2011ý (03:07)
Jogapla +2


beh bet setirler minnetdar @Barter koprak paylashyp dursana :) :) :)

20, Iýul-2011ý (03:09)
Jogapla +4
masha :

beh bet setirler minnetdar @Barter koprak paylashyp dursana \"smile\" \"smile\" \"smile\"


ok o hichle yeterki siz isle )))

Görünmeýäne ynanyp başgalaryň görmeýänini görýän...
20, Iýul-2011ý (04:13)

Hacan ishishlik?

Omar Haýýamyñ ýegeni
20, Iýul-2011ý (06:11)

Gowja gosgy setirler,duyn talyplarada yazdynyzmy?

Jan bar-gam bar,bigam kim bar?!
20, Iýul-2011ý (06:22)

bet eken.

Durmuşyn manysy uzak yaşamak dälde manyly yaşamakdadyr.
20, Iýul-2011ý (06:57)
Jogapla +1
Abat:
Gowja gosgy setirler,duyn talyplarada yazdynyzmy?

hawa

Görünmeýäne ynanyp başgalaryň görmeýänini görýän...
20, Iýul-2011ý (06:59)
Jogapla +1 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

Dost ashyk bolana dalsinda, gowja goshgulara yazypsyñ

20, Iýul-2011ý (07:10)
Jogapla +1

oda bolup biler dost :)

Görünmeýäne ynanyp başgalaryň görmeýänini görýän...
20, Iýul-2011ý (08:04)

Gowy goshgy, paylashanyna minnetdar.

Hudaya sansyz-sajaksyz şükürler bolsun.
20, Iýul-2011ý (08:11)

bet yazipsyn Barter!

Never tell your problems to anyone...20% don't care and the other 80% are glad you have them...
20, Iýul-2011ý (09:01)
Jogapla +1

goshgy gowja yone ol gyzamy yazylan yada oglana ? haladym

20, Iýul-2011ý (09:15)
Jogapla +1

elwetde gyza

Görünmeýäne ynanyp başgalaryň görmeýänini görýän...
31, Ýanwar-2013ý (11:19)
Jogapla +1
Broker:
elwetde gyza

haysy gyzka bu gyz?

...
31, Ýanwar-2013ý (11:31)

2011 däki goshgular )) arhiwi dokunjirap otyrsyňyzmy ))

pikirlenip pikirlenip kän zat tapýan...

Teswir ýazmak üçin içeri giriň