Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Gyzlara we 18 aşakdakylara girmek gadagan! Keýpiňi götermeýän faktlar we soraglar. | Umumy gürrüňdeşlik | Teswirler

Gyzlara we 18 aşakdakylara girmek gadagan! Keýpiňi götermeýän faktlar we soraglar. (Umumy gürrüňdeşlik)

Meniň internetde çöplan makalalarymdan. Ýatda saklamaly diýip goýanlarym. Sebäbi meniň ýaşytdaşlarymyňam bilmekleri zerur diýýän maglumatlar hasap edýärin.
    Gyzlar hakda hiç hili ýazgylar ýok. Olar hakda çöplemek pikirmde-de ýokdy. Emma internet abraýy gaçyrmaly diýse, hemme tarapdan maglumat berýär, şonuň üçin olam duşýardy.


 • Biziň ýurdumyzyň goşun başlyklary. Birinji prezident döwri.  Olaryň birinji prezidente beren ýüzlenme hatyny okap görüň. Ýogsa-da, 2003-nji ýyl, Gurbonsoltan Ejäniň ýyly boldy.
 • Biziň ýurdumyzyň goşun başlyklary. Ikinji prezident döwri. 2014-nji ýylyň suraty. Emma 2016-njy ýylyň fewralyndaky WATAN gepleşiginde-de görüpdim.

 • Ertir.komdaky bir ýaşuly agza öz pikirlerinde Tolstoýyň Skobelewe garaýşy hakynda aýdypdy.  Menem onuň çeşmesini gördüm. L. Tolstoý, TOM 27, 53 sah.
 • WK.da käbir türkmen grupbalary bar: Волчари Туркмении, Особенным, elite turkmenistan, короли и королевы туркмении. we ş.m.
  Ine şeýle grupbalaryň birinde tapdym. Indi ýaşulylaram foto-studioda ýasama donly (siz bir serediňä öwüşgün berip dur ýüpek ýaly), ýasama köýnek geýip ýasama taryhy ýasaýalarmy. Eýsem şeýle surat pes dälmi internede goýmak?
   
   


 • Aslynda aşaky suratdaky teswirde Sura dälde, aýat diýmelidi.
  Kuranda diňe Muhammet pygamberiň sözleri ýazylgymy? Onda, hiý özi halda Muhammet pygamber şeýle diýip bilerdimi? Dünýeden öten soň, musulmanlar Muhammet pygamberi agzanlarynda şeýle diýip aýdanokdylarmy? • Häzirem bir zat meşhur bolsa şeýle gerek. Şonuň filmi, kinosy, nakleýkasy, garaz hemme zady çykýar. Adamlar asyr ýarym geçsede üýtgemändir.


 • Biz öz taryhymyzy gaty gowy bilmeli. Şonuň üçin aşakdaky agzalan adamlaram öwrenmek gaty wajyp. TSSR baş sekretarlary. • Eger näme üçin şeýle ýazykdygyny bilmek isleseňiz, Gazagystanyň Türkmenistan bilen çaklenýän welaýaty, aslynda türkmenlere degişli bolmaly. Maňgyşlak diýilýär. Emma sowet döwri 24-mi ýa 26-njy ýylda Türkmenlerden alyp Gazaklara berýäler. Sebäbi esasy ilaty gazaklar bolyp, türkmenleriň köpüsi ol ýerden bir wagt göçüp gidipdiler. Maňgyşlakda bolsa gazaklaryň iň köp çişýän Adaý taýpalasy bar. Ine şolara türkmen ýerinde ýaşaýaňyz, biziň ýerimiz size berildi diýseler... Ýok biz bu ýerden türkmenleri kowdyk, biz özümiz aldyk şonuň üçin biziň ýerimiz diýýäler. • Heý şeýdibem bir zat ýazyp bormy. Wikipedia-da gazaklar ýaly boş çişýänleri görmändimäý. • Meniň gowy gören nesihatlarymdan biri. • Siz bilýäňizmi türkiýede, häzirem çarwaçylyk bilen meşgullanýan bölümi bar. Ýörük diýýäler. Emma olar hakda Rus Wikipediasynda bilmeýän adam ýazypdyr. Men türk, iňlis bölümlerindäki görnüşlerinem gördüm. Ýörük - ýöremek, ýöreýän, ýagny çarwa halk diýmegi aňladýar diýip ýazyk. Ors ýerdäkisinde bolsa düýbünden başgaça. Şonuň üçin gaty Wikipedia ynanyp ýörmäň: • Artýom Lebedew. Kowodstwo kitabyndan. Pikirlendiren ýazgy • Artýom Lebedew. Kowodsto kitabyndan. Güldüren ýazgy. • Eýranda. Muny bilmek gyzykly. • Nurjemal gyzyň ady dälmi?  Iska Muslimiň Boşlara dis diýen aýdymyny gözleýädim. Şonda çykan jogap: • Biziň köp bilýän sözlerimiz alynma bolup çykaýýar. Menä BEG türk diliniň sözidir öýtdim. Dogry dälmi?
 •  


 • Beg sözi hakda. Esasanam iň soňky sözlemi okasaň, Wikipedia giresiňem gelenok ))


 • Hatyn söz türk sözi dälmi? • Dünýäde başinji umman bar.


 • Eýran neşe çekiji döwlet bolan. • Serdar sözüniň gelip çykyşy. • Rutraker.org saýtynda duşdy. Eger banlasalar, täze loginiň şeýleräk bolmaly)) • Gowy ykdysadyýet babatda pikirler. Rokfelleriň mekdebi.  ............. başga sahypa-da.... • Ermenler we türkmenler aragatnaşygy:
 • Türkmenistandaky limitsiz internet bahalary. Mysal üçin 1 megabaýt (8 megabit) tizlikdäki internet üçin aýda 3954 ABŞ dollaryny tölemeli. • Matrisa filmini düzen Waçowski doganlar aýala öwrüldiler (operasiýa edip) Indi uýalar waçowskiler matrisa ýasady diýmeli (Yandeks aýtdy, 2016-yň martynda).
  Ýene-de saýtyň baş sahypasynda tapan iň gowy degişmeleriň biri. • Iň soňky surat. Şu dogrymy ýa photoshop suratmy?


 • Gaýdyp, internetde öz işime degişli bolmadyk maglumatlary, habarlary okamazlyga, VK.com-da we başga sosial ulgamda owadan gyzlaryň suratlaryny, anketalaryny seredip güýmenmezlige söz berýärin.


 • Ses berilşik ýok.


  Halanan (58)
  Jemi 45 sany teswir.
  Okalan sany: 15372

  Pikirlerde paýlaş

  10, Aprel-2016ý (01:38)
  Jogapla +1

  Suratlary acanok meñki

  10, Aprel-2016ý (01:44)
  0

  https://dotjpg.co/UPo6at.jpg - şuny açýamy?

  11, Aprel-2016ý (20:42)
  0

  awtor 5 okian yok diyipsing weli mekdebi hachan gutardyng 1995 yyl bolsang habaryng bolmaly. songky yylada chykan kartalarda Gunorta okiany gorkezilen. ka bir dersliklerde bu okeanyng ady taze okian diyip hem getirilenini okapdym. shu okian hakda 9 klasda Dunyaning fiziki kartasynda gorip hatda mugallymhem hayran bolypdy emma sho kartang yz surasy taze kitaplarda shu okianyng ady tutulyp bashlady !!!

  H@l@ndym
  10, Aprel-2016ý (01:44)
  Jogapla +2

  gazaklar bilen Ozbeklerinhalamok,seabi 1 nji jahan urshunda awstro-wengriyanyn imperatoryny Turkmenler yesir alanlarynda Gazaklar yok imperatory biz yesir aldyk diyip dawa edipdirler, Hazanda Imperatoryn ozunden soranlarynda bolsa ,Ol Turkmen yigitlerini gorkezipdir

  10, Aprel-2016ý (01:47)
  Jogapla +1

  suratlar açylanok täzeden gözden geçiräý temaňy awtor

  10, Aprel-2016ý (01:47)
  Jogapla +3

  SSSR dowrunde Turkmenin gozel Halylary,Turkmenin Pagtasy Ozbegstanyn Buhara welayatynyn ustunden gecyardi, Hacanda Turkmenistandan yukli poyezdler , bu sebite gelende Ozbekler bu poyezdleri talap , Moskwa" Turkmenistandan gelyan Poyezdin wagonlary ot aldy,ya-da o wagonlary Turkmenistanyn territoriyasynda taladylar,diyip doklad etyardiler,Turkmenin Halysyndaky,Pagtasyndaky Turkmen Pecatlary yyrtyp ayyryp yerine BUHARSKIY halylar we BUHARSKIY pagtalar diyip Moskwa ugradylyardy.  

  10, Aprel-2016ý (02:00)
  +4

  Shu maglumatyna yalnysh. Entak ors yok wagtam, Buhara emirligi dovrunde, turkmenler halylarny, shay-seplerni Buharanyn bazarynda satyardy. Sho wagtdan bari Buhara halysy diyilya. Ssr-de goylan at dal ol. Sonam Ozbek pagta ondurmekde Turkmenden onde. Olara nama gerek ozunde sheylede kop onup duran zadyn, gonshudan gelyaninin adyna eye chykjak bolmak?

  10, Aprel-2016ý (02:07)
  0

  Turkmenin zadyny mugt alyp oz adyndan satyardylar olar, maglumat welin dogry

  10, Aprel-2016ý (05:02)
  +1

  Tohmet atmak in nadanyñ isi bir zady bilman gurlap yorme

  10, Aprel-2016ý (07:50)
  0

  töhmetdigini subut etdä

  10, Aprel-2016ý (12:40)
  +1

  @Garahanly, sen özbekmi italiada ahal-teke halylary satylýar buharroo hiwa diyip bizden durli sebaplere gora giden gollerem hemme zadam bizinki ozbegin ysam ýok. Tv telemarket we basga italyan shoping kanallaryndan gorip bilersiñ

  salawmaleykim dälde Esselämu aleýkum
  10, Aprel-2016ý (15:21)
  0

  nirde okadyn dos muny ya birinden esitdinmi

  10, Aprel-2016ý (22:12)
  0

  @heko,gözim bilen gördim dos Telemarket tv den italianlañ kanalyndan google a ýazaý telemarket tv buharo carpet diýp ya sol kanalyñ dannylarny alyp dobawit edip tunerden göräý

  salawmaleykim dälde Esselämu aleýkum
  10, Aprel-2016ý (01:48)
  Jogapla +3

  Bagyshlan ertirdeshler,men Milletparazlyk etjek bolamok,emma bize degishli bolan gymmatlyklarymyzy,taryhymyzy ,bizce yok shagallar aljakbolsalar janym yanyar

  10, Aprel-2016ý (05:05)
  0

  milli gymmatlyk bumat oz elimizde howwa indi bizi kim talaýa? Ýa bumadam biri talaýamy? Talamaýan bolsa han aýallarymyzda millilik yada haly dokap yoren ayal gyzlar yada oz milli say seplermizi howes bn dakynyanlar ? Care bolp geynaymeseler asla soyup geyyan yok so milliliklerimizi ! Jogaby ozumizden artarmaly

  10, Aprel-2016ý (07:52)
  +1

  höwes bilen geýýänem dakynýanam köp haly dokamak eken gerek bolsa keçe ýüwürdýän hem bar 

  10, Aprel-2016ý (07:53)
  0

  @hikmetlerderyasy, belki uly howes bilen milli eshikleri geyerdiler shay sepleri dskynardylar, eger mejbur edip geydirmeseler..

  Иисус не всем нравился, что уж говорить обо мне
  10, Aprel-2016ý (21:43)
  0

  Ayal dogan so sen dokajak halyny gunine gowy okde islande 40 ctim cityan bolsan zawod sekuntde 100 ctim citya kecane gelsek keca ulanmak galan bolaymasa indi. Diyjek bolyanym gysgaca yewropa yzna dusup gaty kop milliligimizi yitirdik. Barde oz musulman gardaslarmyz galwersede turki milletdeslermize tohmet atyp otyrmasak gowy bordy

  10, Aprel-2016ý (02:14)
  Jogapla +4

  Nazarbaýewin diýenini halamadymaý...Wkomde bir turki gruppa bar kan diskussiya gitýar shol yerde..

  χ
  10, Aprel-2016ý (08:05)
  +2

  Bilyan, or grupbany

  10, Aprel-2016ý (09:53)
  +1

  Şoña meñem janym ýandy, bir ýurduñ öñüne düşüp ýör kellesi işlänokmyka gjalat döretjek sözdügni

  10, Aprel-2016ý (02:21)
  Jogapla +2

  Awtor! Tema çözdi... Ýöne, gynansakda uzak durmaz :-( . Minnetdar

  10, Aprel-2016ý (07:52)
  0

  näme üçin

  10, Aprel-2016ý (07:51)

  Suratlar mende acanok..

  Иисус не всем нравился, что уж говорить обо мне
  10, Aprel-2016ý (08:20)

  Nazarbaýewiñ aýdany birhili erbet duýgy döretdi

  10, Aprel-2016ý (08:24)

  nazarnayew name............ üstüne...... edàýseñdà

  Kölegeler günortanlar ýitýàrle......
  10, Aprel-2016ý (08:53)

  Sonky suratdaky kim. Onki yashulyn elini ogshap durany tanamadym.

  10, Aprel-2016ý (14:02)
  0

  Onjuk Musa dalmi shol sonky suratdaky yashuly

  10, Aprel-2016ý (10:46)

  1-nji suratdan galany açanok !

  Iň gymmatly serişde Wagt!
  10, Aprel-2016ý (11:22)

  gyzlar girmek gadagan diypsn gadagan zat yoga

  10, Aprel-2016ý (11:28)

  gyzlar girmek gadagan diypsn gadagan zat yoga

  10, Aprel-2016ý (13:56)
  0

  gyzlar olasa derrew bbc habar tapar

  10, Aprel-2016ý (11:39)

  hywiy )

  10, Aprel-2016ý (12:17)

  Hmm

  Иногда, чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно сделать шаг назад. Многие двери открываются на себя...
  10, Aprel-2016ý (14:28)

  Рихард Карутц. Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке. 1903

  Население Мангышлака состоит из киргизов и туркменов и распределяется в настоящее время так, что последние занимают прибрежную полосу, шириною от десяти до двадцати верст, и доходят на севере до форта Александровского; киргизы же занимают остальное, значительно большее, пространство. Но не всегда это было так. По преданию, здесь раньше жили монголы — воспоминание, должно быть, о кипчакском царстве Батыя, внука Чингисхана, которое простиралось от России до Аральского моря и заключало в себе Усть–Уртскую возвышенность; затем здесь поселились туркмены, пришедшие из Туркестана. Об этом я слышал следующее предание:

  В Туркестане жил некогда святой, пользовавшийся большим почетом. Этому позавидовали два богатых купца, донесли на него хану, обвинив его в краже скота, и потребовали его наказания. Хан призвал к себе святого и рассказал ему, в чем его подозревают; святой спокойно ответил, что он ни в чем не виноват, можно поискать, у него ли украденная корова, пусть хан сам придет к нему с обоими купцами и все осмотрит. И с этим он отправился домой. Тем временем обвинители сами привели якобы украденную корову в дом святого. Когда хан и купцы пришли к нему, как было условлено, святой вышел к ним и предложил обвинителям пойти самим поискать корову. Они так и сделали, хан и святой остались на дворе ожидать. Купцы долго не возвращались. За ними послали слуг; но эти последние, вернувшись, заявили, что не нашли в доме никого, кроме двух больших собак. В то же мгновение эти животные выскочили, бросились в дом обоих богатых купцов и стали разрушать и убивать у них и во всем города все, что им попадалось навстречу. Испуганный хан спросил святого, что делать. Этот последний ответил: «Только бегством можно спастись, весь город должен выехать, а собакам нужно кидать каждый день по молодой девушке — только тогда остальные люди останутся в живых». Так и было сделано. Все население выехало, собаки бежали сзади, и каждое утро им бросали связанную девушку. Так прибыли беглецы в Хиву, где часть их спряталась в лесах и там осталась, другая же, бо́льшая часть отправилась дальше, преследуемая собаками, продолжавшими получать каждый день свою жертву. Наконец, они пришли к границам Мангышлака, где им пришлось перейти большое плоскогорие. Собаки не отставали. Тут очередь дошла до одной девушки, которую очень нежно любил ее брат; последний не захотел расстаться с нею и когда, по обыкновению, ее утром оставили связанной на месте стоянки, он спрятался, захватив с собою лук с пятью стрелами, и убил собак в то время, как они бросились на свою жертву. Так освободились люди от заговора и радостные пришли на Мангышлак. Место, на котором брат, движимый любовью к сестре, совершил свой подвиг, назвали по имени стрелка и его пяти стрел: «Беш–Окту́–Тунгаша» («Пять–Стрел–Тунгаша»). […]

  Сто пятьдесят лет тому назад, как рассказывают, в страну явились с севера киргизы, победили после долгих войн туркменов и погнали их перед собою на запад и юг. Некоторые из них бежали в Астрахань, другие в Хиву и в Красноводск; часть же стянулась к побережью, а остальные принесли повинную и поселились среди новых господ. Это было еще сорок кибиток — любимое число в рассказах тюрко–татар, имеющее вообще значение «много».

  При этом столкновении киргизы были более агрессивным, более свежим тюркским народом, с более чистою кровью, и физически стояли выше туркменов. Закаленные как сталь, чистые кочевники, они взяли верх над своим изнеженным городскою культурою и кровосмешением врагом и продолжают делать это и поныне, оттесняя все больше туркменов. Правда, туркмены считают себя выше, они, например, женятся на киргизках только в крайнем случае и никогда не выдают за киргизов своих дочерей; они и по нашим понятиям выглядят, несомненно, аристократичнее; высокая стройная фигура, спокойная уверенность, тонкие черты лица, более густая борода, и прежде всего великолепные большие глаза выдают в туркмене иранца. Но в расовой борьбе все это ему не послужило ни к чему. Киргиз берет над ним верх. Там, где оба сталкиваются в степи, дело не обходится без ссоры, и туркмен всегда уступает с гордым хладнокровием. Если бы русское правительство не внесло сюда политического умиротворения, биологический процесс на Мангышлаке уже давно, вероятно, разрешился бы окончательно.

  Кто видел туркменов Мервского оазиса, тот будет сильно разочарован их соплеменниками на Мангышлаке. Ни в одежде и украшениях, ни в устройстве их кибитки он не найдет печати той своеобразной, отличающейся зажиточностью и оригинальностью культуры, которая привлекла его в Мерве; даже физический облик туркмена кажется здесь иным: благодаря неблагоприятному влиянию ухудшенных экономических условий, в связи с усиленным притоком тюрко–татарской крови, он потерял здесь характерную смесь достоинства и эластичности и значительную долю своей красоты, особенно в складе лица и форме глаз. На мужчинах это больше заметно, чем на женщинах, которые и здесь, по–видимому, сохраняют свой тип более чистым. Потеря внешнего достояния туркменов также значительно ускорилась под современным влиянием русской эры, и прежде всего татарства. Когда я спрашивал, почему не носят уже больше прежних красивых высоких шапок, мне отвечали: «Татары носят маленькие и высмеивают нас, когда мы появляемся в наших больших шапках, а мы не хотим заводить ссоры». Из этого самооправдания, впрочем, видно, насколько туркменская национальность потеряла здесь свою устойчивость, хотя главную причину этого молчаливого признания превосходства татарина нужно искать в понятном различии между городом и деревней. Меховая шапка — там, где она вообще еще сохранилась и появляется при экстренных случаях — не достигает здесь той внушительной высоты, которая на юге производит впечатление «удлиняющего рост убора» и значительно способствует гордому виду своего обладателя; она здесь низкая, в виде горшка, или берета, или же совершенно татарской формы: цилиндрическая с гладкими краями. Большею же частью шапка заменяется пестрым платком, небрежно повязанным вокруг головы, — убор, который, наряду с чистою длинною тонкою шалью бухарца, едва ли заслуживает название тюрбана. Встречается иногда также и феска. Голова бреется по монгольскому обычаю.

  Татарское влияние модифицирует не меньше и халат, который в своей красивой хивинской форме, также как и высокая шапка, здесь встречается редко; он здесь короче, достигает только до колен, а затем окончательно уступает место татарскому бешмету. Летом часто обходятся совершенно без халата, довольствуясь рубашкой и штанами. […]

  Туркмены обладают стройной фигурой, хотя и не столь красивой и сильной, как их южные соплеменники. Среди женщин часто попадаются красивые лица с тонкими чертами, отличающаяся в юности миловидною мягкостью, а к старости импонирующие своею суровою важностью. Монгольская примесь здесь редко встречается и так же, естественно, бросается в глаза, как, наоборот, среди киргизов — следы туркменской крови, — смешение, относящееся еще ко временам прежних усобиц. Туркмены сознают эту примесь и ставят ее в эстетическом отношении не высоко, — они предпочитают большие круглые глаза и находят уродливыми узкие «калмыцкие глаза», как они их называют; узкие носы с высокой переносицей также находят предпочтение пред приплюснутыми широкими. Белокурые волосы мне приходилось встречать лишь изредка. […]

  Туркмены, по–видимому, не отличаются способностями к земледелию; мне рассказывали, что хлеба часто погибают, и это обстоятельство заставляет многих отказываться от обработки земли. Зерно для посева получается из Хивы или Красноводска. Туркмены, очевидно, растеряли те познания, которые они принесли с собою из своей туркестанской родины, известной своими оросительными сооружениями; это произошло тем легче, что север не пользовался регулярным притоком персидских рабов, отлично знакомых с земледелием, — южные соплеменники северных туркменов своими разбойничьими набегами направляли его в оазис Мерва. Нашествие киргизов, потеря людей и разорение полей в долгие годы усобиц с своей стороны способствовали падению земледелия.

  Остатки примитивного собирательного хозяйства традиция хранит еще при посредстве детей, которые выкапывают съедобные коренья, хотя детям это служит больше спортом и забавою, чем действительною потребностью. Конечно, может случиться, что исключительные голодные времена заставят и взрослых вспомнить детство, и собирание корней и клубней из забавы превратится в горькую нужду, но обыкновенно обходятся продуктами скотоводства. Здесь влияние киргизов было, очевидно, благодетельно. Болгарский ёгурт всегда был знаком всем тюркским народам, у туркменов он употребляется под тем же именем; у киргизов его заменяет «айран». Его приготовляют весною, с марта приблизительно по май, из овечьего молока, которое несколько вваривается, затем охлаждается до шестнадцати градусов, смешивается с небольшим количеством старого молока и накрывается потеплее. В течение ночи молоко бродит и становится густой массой, которую едят ложкой. Егурт был всегда известен туркменам, кумыс же, кислое кобылье молоко, они переняли, как я полагаю, от киргизов. В пользу этого предположения говорить то обстоятельство, что кумыса нет ни на юге, ни на востоке, т. е. ни в оазисах, ни в политическом и религиозном центре туркменов — Хиве; затем — что его не пьют муллы, если они набожны, что в оазисах запрещено конское мясо, тогда как на Мангышлаке оно дозволено, и, наконец, что в ходу поговорка: «киргиз на Мангышлаке употребляет кумыс как пищу, туркмен — для утоления жажды». Таким образом, на Мангышлаке на стороне киргизов было не только право сильного, но и влияние их как национальности, более способной к хозяйству, более приспособленной к окружающей среде. Есть отдельные аулы, которые можно различить как туркменские или киргизские лишь по носу их хозяина, по головному платку их женщин. Я подчеркиваю: «отдельные аулы», ибо в большинстве случаев взгляд, брошенный на циновки, покрывающие кибитки, или внутрь кибитки, достаточен, чтобы не осталось никаких сомнений относительно национальности ея хозяина. Как ни спешит киргиз под нивелирующие ножницы культуры, и как ни скоро пробьет час его национальной особенности, но характерным остается и по сю пору многое из его культурного достояния. Поэтому, гораздо большим интерес по сравнению с туркменом представляет для этнографа киргиз. Но этнографу следует спешить, ибо процесс нивелировки идет гигантскими шагами.

  За этнографическими национальными особенностями последуют, по–моему, и антропологические, хотя здесь процесс будет совершаться относительно медленнее. Я допускаю, что ясная картина этой нивелировки лежит еще в далеком будущем, я знаю, что многим покажется невозможным и бесцельным рисовать себе эту картину, что многие вообще не допускают возможности такого слияния, а предполагают и в дальнейшем ту же мозаику, и даже вероятность растворения уже создавшихся однородностей; я не хочу также касаться здесь разных политических перспектив, шансов или мечтаний, я желал бы только высказать вынесенное из неоднократных наблюдений убеждение в том, что процесс амальгамирования между арийскими и монгольскими элементами, имеющий место в области так называемых тюрко–татарских народов уже, в сущности, тысячелетия, а с тринадцатого столетия перекинувшийся и на Восточную Европу, не прекратился и в настоящее время и будет продолжаться и в будущем. Говорят о новой американской расе, в аналогичном смысле будут со временем говорить о биологическом процессе в России, о новом русском типе, физический и психический облик которого спаялся из славянских, германских, семитических, финских, тюркских, монгольских и армянских элементов империи. В этом культурная задача России и ее всемирное значение. Я верю в то и в другое.

  χ
  10, Aprel-2016ý (15:32)

  Awtora Ýüzlenme!!!
  Goşun başlyklarynyň birinji prezidente beren kasamy diýipsiň. Ýalňyş düşünipsiň.
  Ol kasam däl. Sylaglanan hukuk goraýjy işgärleriniň Prezidente ýüzlenmesi. Ýagny ýüzlenme rusçasy обращение

  10, Aprel-2016ý (15:59)
  0

  Seniň diýýäniň dogry.

  10, Aprel-2016ý (15:54)

  gazaklar bila watany goramady orslardan nama gurleyalaray orta aziyada watan un ursan biri bar bolsa olam turkmendir  , erkek bolsalar gelsinler bila bos cisman o dillerini g*tine dykyp goybereli

  10, Aprel-2016ý (15:55)

  bizinkiler name hic zat diymandirmi so soze jogap bermandirlermi nayli bolyaray bizi solar yaly cumo goryalermi

  10, Aprel-2016ý (19:42)
  Jogapla +1

  Gazaklan onaryan zady bamay

  10, Aprel-2016ý (22:13)
  +1

  Şony aýtsana

  salawmaleykim dälde Esselämu aleýkum
  10, Aprel-2016ý (23:39)
  Jogapla +1

  gyzlara girmek gadagan diyip yazanyna garamazdan ertir.com'daky gyzlaryn 99%-i girendir

  11, Aprel-2016ý (20:36)
  0

  ozi nirde gadagan diyen zat bolsa sho sho yerde gadagan edilen zat

  H@l@ndym
  10, Aprel-2016ý (23:52)
  Jogapla +1

  "gyzlara girmek gadagan " bu sozlem fishka yagny reklama ,uns cekmek ucin !!

  Hilegärlik hem batyrlykdyr öz yerinde ,ony ba$armaga ki$i gerekdir.
  11, Aprel-2016ý (01:05)
  Jogapla +1

  Gyzykly ekeni!Azabyňa sag bol awtor.Nazarbaýewiň beýle düşünjesiniň pesdigini bilemokdym.

  Ýetim oglan it bolar,ölmese ýigit bolar

  Teswir ýazmak üçin içeri giriň