Lakamym:
Açarsöz:
Menem araňyza goşaýyňda?!
Wah, Men paňkelle ýene-de unutdym
Edebiýat soraglary-Dessanlar. | Edebiýat | Teswirler

Edebiýat soraglary-Dessanlar. (Edebiýat)

Türkmen edebiýatçylary özleriniň täsin pikirleri bilen birnäçe wakalary ussatlyk bilen ýazmagy başaryp, dessanlary döredip, halklara görkezip gidipdirler.
Şol edebiýatçylaryň ýazan dessan kitaplary ine şular, siz bolsa olaryň awtorlaryny bilmeli:

1. Şasenem-Garyp.
2. Leýli-Mežnun.
3. Zöhre-Tahyr.
4. Saýatly-Hemra.
5. Wamyk we Uzra.
6. Warka we Gülşat.
7. Şirin we Perhat.
8. Gül we Bilbil.
9. Hüýrlukga-Hemra.
10. Şabährem we Balajun.
11. Ýusup-Ahmet.
12. Zeýnelarap.
13. Emir Arslan.
14. Asly Kerem.
15. Arzy we Gammar.
16. Nowruz we Gülperi.
17. Seýpelmelek-Methaljemal.


Dessanlaryň awtorlaryny iň köp bilene ýürejik we sowgat garaşýar.


Ses berilşik ýok.


Halanan (17)
Jemi 18 sany teswir.
Okalan sany: 3338

Pikirlerde paýlaş

22, Ýanwar-2013ý (14:38)
Jogapla +9

Başgada bilýän dessanlaryňyz bar bolsa, yzyna goşubermeli.

menä näme ýazjagymy bilmän, şuny ýazaýdym
22, Ýanwar-2013ý (14:42)
Jogapla +4

Asly-Keremem bar goşmansyň...

BU GÜN SENIŇ GÜNÜŇDIR. Sen her gün hakda şeýle pikir et!
22, Ýanwar-2013ý (15:23)
Jogapla +4

Gorogly 

22, Ýanwar-2013ý (15:24)
Jogapla +4

Dali-Domrul

22, Ýanwar-2013ý (15:27)
Jogapla +8
Titan:
Gorogly, Dali-Domrul 


Olar halk dessanlary, awtorlary yok. Yone turkmen dessanlary aydanlan

menä näme ýazjagymy bilmän, şuny ýazaýdym
22, Ýanwar-2013ý (15:33)
Jogapla +3
Jаpbаk:
Titan:
Gorogly, Dali-Domrul 


Olar halk dessanlary, awtorlary yok. Yone turkmen dessanlary aydanlan

Hmm mumkin. Jabbaklary name uchin goshmadyn onda Jabbak dost? B.kerbabayew yazyady oytyan. Ya ol dessan dalmi?

22, Ýanwar-2013ý (15:42)
Jogapla +7

Yok, \'Japbaklar\' ceper-eser dost, powest, roman, hekaya gornushdakiler. Dessan bolanda icinde goshgy gornushde aydyshyklaram bar, shona diyilyar

menä näme ýazjagymy bilmän, şuny ýazaýdym
22, Ýanwar-2013ý (15:46)
Jogapla +3

bay yarysynyn adyny 1nji gezek eşityan

22, Ýanwar-2013ý (15:55)
Jogapla +1

Yusup-Zuleyha

Bu dünyä mülküne soltandyr,şadyr kysmatyna kaýyl bolsa adamzat
22, Ýanwar-2013ý (16:04)
Jogapla +3
Jаpbаk:
Yok, \'Japbaklar\' ceper-eser dost, powest, roman, hekaya gornushdakiler. Dessan bolanda icinde goshgy gornushde aydyshyklaram bar, shona diyilyar

bah sagjabol dost. Halk dessanlary nadip doreyar bilyan bolsan shol baradada bir-iki agyz aytsan> netijede olaram biri yazmaly bolmayar my?

22, Ýanwar-2013ý (16:09)
Jogapla +2 Şu mowzukda awtoryň pikiriçe iň gowy teswir

1. Şasenem-Garyp. Halk döredijiligi

2. Leýli-Mežnun.
Nurmuhammet Andalyp
3. Zöhre-Tahyr. Mollanepes

4. Saýatly-Hemra. Halk döredijiligi

5. Wamyk we Uzra.

6. Warka we Gülşat.

7. Şirin we Perhat. Alişer Nowaýy

8. Gül we Bilbil. Abdylla Şabende

9. Hüýrlukga-Hemra. Halk döredijiligi

10. Şabährem we Balajun.

11. Ýusup-Ahmet.

12. Zeýnelarap.
Nurmuhammet Andalyp
13. Emir Arslan.

14. Asly Kerem.

15. Arzy we Gammar.

16. Nowruz we Gülperi.

17. Seýpelmelek-Methaljemal.
18. Ýusup-Züleýha. Nurmuhammet Andalyp

Bilmedigin sorap öwrenen - alym, soramagy namys eden - özüne zalym.
22, Ýanwar-2013ý (16:25)
Jogapla +2

Magrupynyñ \'\'Aly beg-Baly beg\'\' dessany hem bar

22, Ýanwar-2013ý (16:31)
Jogapla +2

Köpûsini Agza2012 ýazypdyr.
11. Ýusup-Ahmet --> Gurbanaly Magrupy
17. Seýpelmelek Methaljemal --> Magrupy.
Andalybyñ Baba-Röw$en dessany hem bar.

22, Ýanwar-2013ý (17:03)
Jogapla +1

aranyzda master i margarita okanynyz barmy. Okamdyk bolsanyz shony okap gorun yaman hezil. Bulgakow yazdy sho romany. Sheytan hakda

22, Ýanwar-2013ý (17:05)
Jogapla +2

tüweleme edebiyatymyzy dowam edelin dostlarym yitip gitmegine yol bermalin

22, Ýanwar-2013ý (17:09)
Jogapla +1

Hawa, ýitip gitmegine ýol bermeli, oň üçinem okamaly köpräk.

Kab
24, Fewral-2013ý (12:58)
Jogapla +1
Agza2012:
1. Şasenem-Garyp. Halk döredijiligi

2. Leýli-Mežnun.
Nurmuhammet Andalyp
3. Zöhre-Tahyr. Mollanepes

4. Saýatly-Hemra. Halk döredijiligi

5. Wamyk we Uzra.

6. Warka we Gülşat.

7. Şirin we Perhat. Alişer Nowaýy

8. Gül we Bilbil. Abdylla Şabende

9. Hüýrlukga-Hemra. Halk döredijiligi

10. Şabährem we Balajun.

11. Ýusup-Ahmet.

12. Zeýnelarap.
Nurmuhammet Andalyp
13. Emir Arslan.

14. Asly Kerem.

15. Arzy we Gammar.

16. Nowruz we Gülperi.

17. Seýpelmelek-Methaljemal.
18. Ýusup-Züleýha. Nurmuhammet Andalyp

Ýusup-Ahmet --> Gurbanaly Magrupy
17. Seýpelmelek Methaljemal --> Magrupy.
Andalybyñ Baba-Röw$en dessany hem bar. Gul senuber yalngyshmasam sheydayyngky bolmaly

Allajan oz bendange ozung komek ber bela beterden howupdan hatardan ozung gora jan Alla
15, Mart-2013ý (11:47)


halandy

A faithful friend is the medicine of life..

Teswir ýazmak üçin içeri giriň